Algemene Verkoopsvoorwaarden & Privacy Policy

ALGEMENE VERKOOP- EN DOWNLOADVOORWAARDEN VOOR DIGITALE BOEKEN

Inleiding

VdV Consulting verleent digitale bestanden die gedownload kunnen worden via de websites www.viktorandyou.be .

De aangeboden digitale bestanden bevatten intellectuele werken onder de vorm van elektronische boeken in op de website vermelde formaten (pdf). VdV Consulting heeft een exploitatierecht op deze intellectuele werken.

Contactgegevens:

VdV Consulting

Broekstraat 67

9150 Rupelmonde

België

e-mail: info@viktorandyou.be

Btw: BE0879523348

 

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker/klant zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, aanvaardt de gebruiker/klant zonder voorbehoud de hieronder beschreven Algemene Verkoopvoorwaarden, alsook het Handvest ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en zijn rechtsgeldig.

Alleen de onderhavige voorwaarden worden aanvaard, met uitsluiting van elke andere overeenkomst of voorwaarden van de gebruiker/klant.

 

2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VdV Consulting of rechthoudende derden. 

 

3. Productenaanbod

3.a. Prijs

Alle artikelen die op de site worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo nauwkeurig mogelijk beschreven.

De geldige aanbiedingen en prijzen zijn die welke worden weergegeven bij de bevestiging van de bestelling.

De afbeeldingen op de site hebben geen enkele contractuele waarde.

De prijzen worden uitgedrukt in euro. De toepasselijke belastingen zijn in de prijs inbegrepen.

Eventuele verbindingskosten of kosten veroorzaakt door het gebruik van apparatuur of software die noodzakelijk is om de digitale bestanden te lezen zijn voor rekening van de gebruiker/klant.

3.b. Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van de downloadlink naar de digitale Bestanden die na een bestelling aan de gebruiker/klant wordt geleverd, wordt gewaarborgd gedurende drie maanden na de verzending ervan door VdV Consulting.

 

4. Bestelprocedure

4.a. Procedure

VdV Consulting biedt de online bestelprocedure voor gebruiker/klanten aan in het Nederlands.

VdV Consulting is enkel gebonden door de bestelling van de gebruiker/klant vanaf de verzending van een elektronisch bevestigingsbericht, na bevestiging van de bank betreffende de betaling. Deze bevestiging vermeldt

–      de referenties van VdV Consulting

–      de details van de bestelling, met inbegrip van de totaalprijs van de bestelling

–      een link naar de pagina waar de gebruiker/klant de gekochte bestanden online kan lezen of naar de pagina waar de gebruiker/klant de gekochte bestanden kan downloaden.

–      de algemene verkoopvoorwaarden

4.b. Bewijs

De gegevens die door VdV Consulting en zijn betalingssysteem of door zijn providers of dienstverleners geregistreerd worden, vormen het bewijs van het geheel van de transacties tussen VdV Consulting en zijn gebruikers/klanten.

De gegevens die door het betalingssysteem van VdV Consulting worden geregistreerd, vormen het bewijs van de transacties.

4.c. Betaling

De bestellingen van de digitale bestanden zijn betaalbaar met creditcard of debetcard via een beveiligde server.

De beveiliging van de elektronische geldoverdrachten en de goede uitvoering van de betalingsopdrachten in het algemeen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die deze overdrachten beheren

VdV Consulting is niet aansprakelijk voor eender welke schade die voortvloeit uit enige fout, verzuim, pech, functiestoornis of overtreding die niet rechtstreeks toe te schrijven is aan VdV Consulting. De gebruiker/klant dient kennis te nemen van de algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van de betalingsdiensten die hij gebruikt.

4.d. Facturatie

Door een bestelling te plaatsen, stemt de gebruiker/klant uitdrukkelijk in met de ontvangst van een elektronische factuur.

4.e. Beveiliging en archivering

De website van VdV Consulting is beveiligd met een SSL-coderingssysteem. Het online betalingssysteem wordt door een gespecialiseerde partner beheerd.

De verkoopcontracten voor E-books die via de site worden gesloten, worden door deze laatste gearchiveerd. Ze worden echter niet ter beschikking gesteld van derden, of die nu klant zijn of niet.

 

5. Uitvoering van de bestelling

5.a. Toegang tot het bestand

De link naar de online leespagina of naar de downloadpagina wordt vermeld in de bevestigingsmail.

De toegang tot de gekochte bestanden is alleen persoonlijk open voor de gebruiker/klant binnen maximaal 48 uur vanaf de bestelling en blijft geldig gedurende minstens drie maanden vanaf de registratie van de bestelling.

Zodra VdV Consulting de download- of leeslink naar de gekochte digitale Bestanden naar de gebruiker/klant heeft verzonden, kan de gebruiker/klant zijn bestelling niet meer annuleren. De aankoopprijs zal dan automatisch aangerekend worden, ook als de gebruiker/klant beslist om het bestand niet te downloaden.

In geval van moeilijkheden en meer bepaald in het geval dat de gebruiker/klant de downloadlinks niet zou ontvangen op het e-mailadres dat verbonden is aan zijn klantaccount, kan hij VdV Consulting contacteren op het volgende adres: info@viktorandyou.be .

5.b. Klacht

Klachten betreffende de leveringen zijn slechts ontvankelijk als ze schriftelijk geformuleerd worden binnen 8 dagen na de ontvangst van de bestelling. Na deze termijn zullen de leveringen als definitief aanvaard worden beschouwd.

5.c. Novatie

De uitgifte en het aanvaarden van wissels of enig ander betalingseffect brengt geen enkele novatie met zich mee. Behalve het bedrag voorzien op het betalingseffect behoudt VdV Consulting zich het recht voor om de in de onderhavige algemene voorwaarden voorziene bijkomende kosten te eisen.

 

6. Aansprakelijkheid

VdV Consulting heeft enkel een middelenverbintenis wat betreft de toegang tot de website, het bestelproces, de levering en de daaropvolgende diensten.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker/klant worden beschouwd.

VdV Consulting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VdV Consulting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of om het even welke schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, waaronder, zonder beperking, een onderbreking van de dienst, een externe intrusie of de aanwezigheid van een informaticavirus, een poging tot misbruik via phishing (of op andere wijze), verduistering of diefstal van informatie, of elk ander feit van overmacht.

VdV Consulting kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker/klant.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VdV Consulting verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

VdV Consulting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook (lichamelijk of materieel) als gevolg van onaangepast gebruik of gebruik dat strijdig is met de bestemming van het product.

Voor om het even welke van de verleende diensten kan VdV Consulting niet aansprakelijk worden gesteld:

(i) in geval van onrechtstreekse schade, met inbegrip van elk financieel of commercieel nadeel, verlies van klanten of spaargeld, elke commerciële storing, toename van specifieke en algemene kosten, winstderving, verlies van merkimago, elk uitstel of verstoring van de planning van projecten of activiteiten van de gebruiker/klant, enz.

(ii) in geval van onvoldoende medewerking van de gebruiker/klant in de uitvoering van de overeenkomst,

(iii) in geval van schade die verband houdt met het vervoer;

(iv) in geval van uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product, in geval van overmacht, onrust, totale of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming of brand.

VdV Consulting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele storing die zou optreden op moment van het downloaden van de gekochte digitale bestanden en die niet te wijten is aan VdV Consulting. Het bewijs dat de storing te wijten is aan VdV Consulting komt toe aan de gebruiker/klant.

Niettemin zal VdV Consulting in geval van problemen ervoor zorgen dat zijn gebruikers/klanten in staat worden gesteld om de gekochte digitale bestanden te lezen. VdV Consulting raadt zijn gebruikers/klanten aan om contact op te nemen via e-mail op het adres info@viktorandyou.be .

VdV Consulting wijst de gebruiker/klant erop dat de Bestanden beveiligd zijn door technische middelen, waardoor ze niet compatibel zijn met bepaalde informaticasystemen, zoals Linux of Unix. VdV Consulting kan niet aansprakelijk worden gesteld als de gebruiker/klant de bestanden niet kan lezen wegens een incompatibel informaticasysteem.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van VdV Consulting beperkt tot de prijs van het door de gebruiker/klant bestelde product.

De aansprakelijkheid van VdV Consulting is verzekerd door de firma Fidea.

 

7. Intellectuele eigendom

7.a. Licenties

VdV Consulting beschikt over de exclusieve eigendom van alle rechten die verbonden zijn aan de inhoud van wat hij uitgeeft, met name zowel de intellectuele als de economische rechten (auteursrechten, rechten van de producent van de databank, eigendomsrecht op de broncode enz.). Deze exclusiviteit geldt ook voor de documentatie die de gebruiker/klant ontvangt, evenals voor iedere code of ieder element ervan.

De gebruiker/klant verbindt zich ertoe de eigendomsrechten en de intellectuele rechten van VdV Consulting niet te schaden. Hij verbindt zich er tevens toe de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de personen voor wie hij instaat de rechten van VdV Consulting eerbiedigen.

VdV Consulting kent de gebruiker/klant een wereldwijd, niet-exclusief, niet in de tijd beperkt, onoverdraagbaar persoonlijk recht toe om het Bestand op een elektronische drager te lezen, buiten enig netwerk, binnen de grenzen van het normale gebruik en voor het uitsluitend gebruik van de licentiehouder.

De leesmodaliteiten en de vereiste technische elementen worden in de onlinehulppagina’s beschreven.

Buiten deze grenzen is het de licentiehouder verboden om het Bestand geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, of op enigerlei manier te wijzigen. Het is de gebruiker/klant niet toegestaan kopieën aan te bieden aan derden onder welke vorm en voorwaarden dan ook, ook niet ten kosteloze titel.

Het is de licentiehouder eveneens verboden om, ongeacht het doel (commercieel of niet), het Bestand te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te verdelen op een netwerk of op eender welke andere manier aan derden ter beschikking te stellen.

De gebruiker/klant verbindt er zich formeel toe om het Bestand geheel noch gedeeltelijk mee te delen aan derden, al dan niet ten kosteloze titel, als die mededeling tot gevolg heeft dat die derde er zelfs tijdelijk kosteloos van kan genieten, zonder een licentie te kopen.

7.b. Technische beveiligingsmaatregelen

De toegang tot de digitale Bestanden vereist de volgende elementen: een internetverbinding, elektronische toestellen die verbonden zijn met het internet en leessoftware. Met deze toestellen en software moeten de door VdV Consulting geleverde digitale Bestanden gelezen kunnen worden. Daarom moeten ze een of meer bestandsformaten aannemen en voldoen aan de door deze bestandtypes opgelegde technische vereisten.

De gebruiker/klant verbindt zich ertoe om de controletechniek voor het gebruik van gedownloade digitale Bestanden, en elk hulpmiddel dat hetzelfde doel nastreeft, niet te omzeilen of te schaden.

Elke poging om deze Maatregelen te omzeilen is strafbaar. Elk gebruik dat niet binnen de grenzen ligt van wat bepaald werd in deze voorwaarden, kan als een daad van vervalsing worden beschouwd die de gebruiker/klant blootstelt aan civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

 

8. Diversen

8.a. Definities:

– Bestand: informaticabestand met een bepaald formaat dat de weergave op een elektronisch apparaat van een geestelijk werk mogelijk maakt.

– Download: de overdracht en reproductie van een digitaal bestand met het door de Klant gekochte werk op de harde schijf van een computer of op elk opslagsysteem voor gegevens van de gebruiker/klant, en enkel bestemd voor lezing door de gebruiker/klant.

– Website of websites: de internetsites waarop de digitale Bestanden verkocht worden door VdV Consulting (www.viktorandyou.be ).

8.b. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en onderhavige overeenkomst.

In geval van een geschil betreffende de uitvoering of de interpretatie van de onderhavige overeenkomst zullen alleen de rechtbanken en hoven van Luxemburg bevoegd zijn

 

PRIVACY BELEID

Eigendom

Deze website is eigendom van VdV Consulting.

Contactgegevens:

VdV Consulting

Broekstraat 67

9150 Rupelmonde

België

e-mail: info@viktorandyou.be

 

1. Privacybeleid

VdV Consulting hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker/klant om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer.

VdV Consulting kan de gegevens die door de gebruiker/klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

–      Het verwerken van de bestelling

–      Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde product.

–      Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

–      Het onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid…, waarvan VdV Consulting denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker/klant.

De gebruiker/klant kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot VdV Consulting, Broekstraat 67, 9150 Rupelmonde, België of via info@viktorandyou.be .

Deze persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker/klant over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag VdV Consulting, Broekstraat 67, 9150 Rupelmonde, België of via info@viktorandyou.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de persoonsgegevens. Indien nodig kan de gebruiker/klant ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

VdV Consulting kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker/klant gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker/klant naar onze-website gekomen bent, of waarlangs de gebruiker/klant die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers/klanten.

2. Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker/klant. Deze mini tekstbestandjes of cookies worden op de computer van de bezoeker/klant geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker/klant maar worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker/klant op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

3. Beveiligde pagina’s met SSL en HTTPS

Alle gevoelige informatie wordt over een beveiligde verbinding verstuurd d.m.v. van SSL en HTTPS.

Het protocol HTTPS staat voor HyperText Transfer Protocol Secure. HTTPS is een uitbreiding op het HTTP-protocol met als doel een veilige uitwisseling van gegevens. Bij gebruik van HTTPS worden de gegevens versleuteld, waardoor het voor een buitenstaander, bijvoorbeeld iemand die afluistert, onmogelijk zou moeten zijn om te weten welke gegevens verstuurd worden.

Een HTTPS-verbinding is een normale HTTP-verbinding bovenop een SSL-Verbinding. De SSL-verbinding versleutelt hierbij het HTTP-verkeer, waardoor het verkeer, als het onderschept wordt, niet uit te lezen valt zonder het encryptie-algoritme te kraken. Dit in tegenstelling tot normaal HTTP-verkeer. Dit wordt namelijk als onversleutelde tekst over de verbinding verstuurd, waardoor het zonder iets te kraken uit te lezen valt als het onderschept wordt.

4. Vragen

Bezoekers/klanten kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij VdV Consulting.

5. Disclaimer

VdV Consulting is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker/klant daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.